0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Daniel Vrbecky
۳
۱
Tomas Regner
Finished
۱۱:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Miroslav Barta
Finished
۰۱:۳۰
Ondrej Pastorek
۲
۳
Lukas Krok
Finished
۰۱:۳۰
Josef Rossler
۲
۳
Martin Cvecek
Finished
۰۲:۰۰
Jan Steffan
۳
۱
Tomas Barta
Finished
۱۳:۳۰
Karel Hons
۲
۳
Josef Rossler
Finished
۰۰:۰۰
Robert Koczy
۳
۲
Jiri Stach
Finished
۱۰:۳۰
Miloslav Lubas
۳
۲
Daniel Vrbecky
Finished
۱۱:۳۰
Ondrej Pastorek
۲
۳
Lukas Krok
Finished
۰۱:۰۰
Bohumil Duben
۱
۳
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۱۲:۳۰
Lukas Krok
۲
۳
Martin Cmunt
Finished
۰۰:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Miloslav Lubas
Finished
۱۰:۳۰
Jan Pleskot
۳
۱
Jan Steffan
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Stach
۳
۱
Petr Jochym
Finished
۱۳:۳۰
Martin Stefek
۲
۳
Jaromir Kanok
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Navrat
۲
۳
Martin Stefek
Finished
۰۱:۰۰
Miroslav Barta
۲
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۱:۰۰
Martin Sobisek
۳
۱
Martin Sochor
Finished
۰۸:۰۰
Adam Strelec
۳
۰
Petr Jochym
Finished
۱۱:۰۰
Radek Limbursky
۳
۲
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Regner
۲
۳
Jan Potensky
Finished
۱۲:۰۰
Robert Koczy
۲
۳
Adam Strelec
Finished
۱۲:۳۰
Miloslav Lubas
۳
۲
Tomas Regner
Finished
۱۳:۰۰
Zdenek Bilek
۳
۱
Turek Tomas
Finished
۲۲:۰۰
Turek Tomas
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۲۳:۰۰
Lukas Krok
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۲۳:۰۰
Ondrej Kucirek
۱
۳
Tibor Kolenic
Finished
۰۲:۰۰
Jan Sucharda
۲
۳
Martin Sochor
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Wasserbauer
۳
۱
Ondrej Mista
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Stach
۰
۳
Adam Strelec
Finished
۱۱:۳۰
Jan Pleskot
۲
۳
Tomas Barta
Finished
۱۱:۳۰
Ondrej Mista
۲
۳
Bohumil Duben
Finished
۱۲:۰۰
Lubor Sulava
۳
۰
Tomas Barta
Finished
۱۲:۳۰
Adam Strelec
۱
۳
Robert Koczy
Finished
۱۴:۰۰
Jan Briska
۱
۳
Gunar Krauter
Finished
۱۷:۰۰
Jan Kanera
۳
۲
Tomas Postelt
Finished
۱۹:۳۰
Jan Kanera
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۲۱:۰۰
Radomir Vavrecka
۱
۳
Ivan Jemelka
Finished
۲۱:۳۰
Martin Cmunt
۱
۳
Milan Fisera
Finished
۰۰:۳۰
Darin Kryl
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۰۲:۰۰
Milan Fisera
۲
۳
Martin Cmunt
Finished
۰۲:۰۰
Jan Steffan
۱
۳
Lubor Sulava
Finished
۱۲:۰۰
Jan Potensky
۳
۲
Daniel Vrbecky
Finished
۱۲:۳۰
Radek Limbursky
۳
۱
Ondrej Mista
Finished
۱۳:۰۰
Jaroslav Wasserbauer
۲
۳
Bohumil Duben
Finished
۱۴:۰۰
Jan Pleskot
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۱۴:۰۰
Vladimir Havlicek
۲
۳
Miroslav Svedik
Finished
۱۴:۳۰
Kostal Marek
۱
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۶:۰۰
Radek Vosyka
۳
۲
Jan Manhal Jr
Finished
۱۷:۰۰
Lukas Malek
۲
۳
Gunar Krauter
Finished
۱۷:۳۰
Plachy Jiri
۲
۳
Kostal Marek
Finished
۱۷:۳۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
۳
۱
Ivan Jemelka
Finished
۱۹:۳۰
Miroslav Klimenta
۲
۳
Trojan Frantisek
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Barta
۳
۲
Havel Ladislav
Finished
۲۰:۰۰
Radomir Vavrecka
۱
۳
Ivan Jemelka
Finished
۲۰:۳۰
Radek Rose
۲
۳
Michal Jezek
Finished
۲۲:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Tomas Janata
Finished
۲۲:۳۰
Ondrej Pros
۲
۳
Jan Kabelka
Finished
۲۲:۳۰
Ladislav Svanda
۰
۳
Miroslav Cyrus
Finished
۲۳:۰۰
Richard Macura
۰
۳
Tomas Fojtik
Finished
۲۳:۰۰
Jan Kabelka
۰
۳
Ladislav Svanda
Finished
۲۳:۳۰
Michal Jezek
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۲۳:۳۰
Josef Rossler
۳
۰
Martin Cvecek
Finished
۰۰:۳۰
Jaroslav Bresky
۱
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۲:۳۰
Daniel Kouble
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۲:۳۰
Ales Hlawatschke
۳
۰
Richard Krejci
Finished
۰۳:۰۰
Richard Krejci
۳
۰
Daniel Kouble
Finished
۰۵:۳۰
Ales Hlawatschke
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۶:۰۰
Jan Sucharda
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۶:۰۰
Ales Hlawatschke
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۸:۰۰
Lubor Sulava
۱
۳
Jan Pleskot
Finished
۱۰:۳۰
Petr Jochym
۰
۳
Robert Koczy
Finished
۱۲:۰۰
Jan Potensky
۱
۳
Miloslav Lubas
Finished
۱۴:۰۰
Ales Berbr
۳
۱
Radim Urbaniec
Finished
۱۴:۳۰
Lukas Malek
۲
۳
Jan Briska
Finished
۱۴:۳۰
Gunar Krauter
۰
۳
Lukas Malek
Finished
۱۶:۰۰
Jan Manhal Jr
۳
۲
Tomas Trnka
Finished
۱۶:۰۰
Vladimir Havlicek
۳
۱
Plachy Jiri
Finished
۱۶:۳۰
Lukas Malek
۱
۳
Marek Placek
Finished
۱۶:۳۰
Radim Urbaniec
۳
۱
Zbynek Pagac
Finished
۱۷:۰۰
Radek Vosyka
۱
۳
Jan Manhal Jr
Finished
۱۸:۰۰
Ales Berbr
۳
۰
Oldrich Vrtal
Finished
۱۸:۰۰
Radomir Vavrecka
۳
۱
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۱۸:۳۰
Ivan Jemelka
۲
۳
Tomas Ogrocki
Finished
۱۹:۰۰
Dominik Lengal
۳
۱
Jan Volhejn
Finished
۲۰:۳۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
۳
۲
Tomas Ogrocki
Finished
۲۱:۰۰
Martin Mastera
۰
۳
Radek Krcal
Finished
۲۱:۰۰
Tomas Ogrocki
۳
۲
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۲۲:۰۰
Kamil Przeczek
۳
۱
Jan Przybyla
Finished
۲۲:۳۰
Tomas Janata
۰
۳
Lukas Krok
Finished
۲۳:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Daniel Kouble
Finished
۰۷:۰۰
Dominik Lengal
۳
۰
Radek Krcal
Finished
۲۲:۰۰
Tomas Barta
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۲۲:۰۰
Rotislav Hasmanda
۰
۳
Tibor Kolenic
Finished
۰۰:۳۰
Jaromir Kanok
۰
۳
Darin Kryl
Finished
۰۰:۳۰
Milan Capek
۳
۲
Karel Hons
Finished
۰۱:۰۰
Radim Pavelka
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۳:۳۰
Tonar Lukas
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۳:۳۰
Daniel Kouble
۱
۳
Ales Hlawatschke
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۱
Jan Sucharda
Finished
۰۴:۰۰
Martin Sobisek
۳
۲
Martin Sochor
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۰۴:۳۰
Radim Pavelka
۳
۲
Ales Hlawatschke
Finished
۰۵:۰۰
Tonar Lukas
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۵:۰۰
Martin Sochor
۳
۲
Jaroslav Bresky
Finished
۰۵:۳۰
Richard Krejci
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۶:۳۰
Martin Sochor
۲
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۶:۳۰
Martin Sobisek
۳
۰
Jaroslav Bresky
Finished
۰۷:۰۰
Bohumil Duben
۳
۰
Radek Limbursky
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Stach
۳
۱
Petr Jochym
Finished
۱۳:۰۰
Radek Limbursky
۳
۰
Ondrej Mista
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Trnka
۰
۳
Radek Vosyka
Finished
۱۴:۳۰
Pavel Chvatal
۲
۳
Jan Manhal Jr
Finished
۱۵:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Kostal Marek
Finished
۱۵:۰۰
Marek Placek
۳
۱
Gunar Krauter
Finished
۱۵:۰۰
Oldrich Vrtal
۳
۱
Zbynek Pagac
Finished
۱۵:۰۰
Jan Briska
۳
۲
Marek Placek
Finished
۱۵:۳۰
Radek Vosyka
۳
۱
Pavel Chvatal
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Svedik
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۱۵:۳۰
Radim Urbaniec
۰
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۵:۳۰
Zbynek Pagac
۰
۳
Ales Berbr
Finished
۱۶:۰۰
Ales Berbr
۳
۰
Oldrich Vrtal
Finished
۱۶:۳۰
Tomas Trnka
۳
۱
Pavel Chvatal
Finished
۱۶:۳۰
Miroslav Svedik
۱
۳
Kostal Marek
Finished
۱۷:۰۰
Radim Urbaniec
۳
۰
Zbynek Pagac
Finished
۱۷:۳۰
Vladimir Havlicek
۱
۳
Miroslav Svedik
Finished
۱۸:۰۰
Marek Placek
۳
۰
Jan Briska
Finished
۱۸:۰۰
Zdenek Bilek
۳
۲
Jan Kanera
Finished
۱۸:۳۰
Dominik Lengal
۳
۰
Martin Mastera
Finished
۱۸:۳۰
Havel Ladislav
۳
۰
Miroslav Klimenta
Finished
۱۸:۳۰
Tomas Postelt
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۱۹:۰۰
Jan Volhejn
۳
۰
Radek Krcal
Finished
۱۹:۰۰
Trojan Frantisek
۰
۳
Tomas Barta
Finished
۱۹:۰۰
Martin Mastera
۳
۰
Jan Volhejn
Finished
۱۹:۳۰
Radek Krcal
۲
۳
Dominik Lengal
Finished
۲۰:۰۰
Tomas Ogrocki
۳
۲
Radomir Vavrecka
Finished
۲۰:۰۰
Turek Tomas
۱
۳
Zdenek Bilek
Finished
۲۰:۰۰
Zdenek Bilek
۳
۰
Tomas Postelt
Finished
۲۰:۳۰
Havel Ladislav
۳
۱
Trojan Frantisek
Finished
۲۰:۳۰
Miroslav Klimenta
۰
۳
Tomas Barta
Finished
۲۱:۰۰
Jan Kanera
۳
۰
Tomas Postelt
Finished
۲۱:۳۰
Jan Przybyla
۱
۳
Richard Macura
Finished
۲۳:۳۰
  Russia Liga Pro
Vasilii Obukhov
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۳۰
Konstantin Bystrushkin
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۱۵
Igor Sergeevich
۳
۲
Vasilevskiy Kirill
Finished
۱۰:۳۰
Valery Kutin
۲
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۱:۱۵
Andrei Khanevskii
۱
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۱۰:۳۰
Dmitrii Surkin
۳
۲
Oleg Zyuganov
Finished
۰۸:۱۵
Yuri Gavrilov
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۴۵
Gennady Karpovkin
۳
۲
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Kalachev
۲
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۰۰
Igor Sergeevich
۳
۱
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۰۰
Alexander Kolmin
۳
۱
Andrei Khanevskii
Finished
۱۰:۰۰
Egor Karabanov
۳
۱
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۲:۱۵
Aleksey Lobanov
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۱۸:۴۵
Vasilii Obukhov
۳
۰
Viktor Kalachev
Finished
۰۰:۰۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۴۵
Ivan Pandur
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۲۰
Dmitry Bakalin
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۲
Anatoly Ilin
Finished
۰۲:۴۵
Andrei Khanevskii
۳
۱
Gennady Karpovkin
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Pustoselov
۳
۰
Alexander Kolmin
Finished
۰۹:۰۰
Yuri Gavrilov
۱
۳
Pavel Semeshin
Finished
۰۹:۱۵
Nikita Sadovskiy
۳
۱
Konstantin Olshakov
Finished
۱۲:۴۵
Aleksey Kazakov
۰
۳
Surikov Viacheslav
Finished
۱۴:۰۰
Ilya Novikov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۱۶:۴۵
Alexandr Kononenko
۳
۱
Savchenko Andriy
Finished
۲۱:۳۰
Anatoly Ilin
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۰۰:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Semeshin
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۸:۳۵
Surikov Viacheslav
۳
۰
Mikhail Gusev
Finished
۱۲:۳۰
Andrey Yurevich Lisov
۳
۰
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۳:۱۵
Konstantin Olshakov
۰
۳
Egor Karabanov
Finished
۱۳:۴۵
Alexander Zhelubenkov
۳
۲
Evgeny Kupryakov
Finished
۲۲:۴۵
Sergey Lanovenko
۲
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۲:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۳۰
Ivan Pandur
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Ippolitov
۳
۰
Andrei Borisov
Finished
۱۲:۰۰
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۲:۱۵
Egor Karabanov
۲
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۴:۱۵
Andrey Yurevich Lisov
۱
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۱۴:۴۵
Yankovskii Andrei
۰
۳
Orlov Oleg
Finished
۱۷:۳۰
Orlov Oleg
۳
۱
Andrey Yakovlev
Finished
۱۸:۰۰
Oleg Belugin
۳
۱
Yankovskii Andrei
Finished
۱۸:۳۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۳
۲
Rostislav Salkin
Finished
۲۱:۲۰
Semyon Korolev
۰
۳
Igor Petrushin
Finished
۲۲:۰۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۳
۲
Semyon Korolev
Finished
۲۲:۵۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Viktor Kalachev
Finished
۰۴:۰۰
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۴۵
Andrei Borisov
۳
۲
Nikita Mareev
Finished
۱۳:۰۰
Bogdan Grebenyuk
۳
۲
Afanasev Maksim Andreevich
Finished
۲۰:۰۵
Aleksandr Kruglov
۳
۱
Evgeniy Samokha
Finished
۲۱:۳۰
Girevenkov Alik
۲
۳
Bogdan Grebenyuk
Finished
۲۱:۴۵
Aleksandr Potekhin
۳
۰
Alexandr Kononenko
Finished
۲۲:۳۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۰
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۰:۱۵
Aleksey Zirin
۳
۰
Valery Kutin
Finished
۰۰:۱۵
Mikhail Reznikov
۱
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۲:۱۵
Sergey Lanovenko
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۲:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۰
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۳:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Aleksey Zirin
Finished
۰۳:۱۵
Anatoly Ilin
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۳:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Valery Kutin
Finished
۰۴:۱۵
Nikita Lyfenko
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Bakalin
۰
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۴:۳۰
Mikhail Reznikov
۰
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۴:۴۵
Nikolay Agapov
۱
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۷:۵۰
Sergey Simonov
۰
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۰۸:۰۵
Eduard Tsvetkov
۳
۰
Vasilevskiy Kirill
Finished
۰۸:۲۰
Oleg Zyuganov
۰
۳
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۰۹:۱۵
Vasilevskiy Kirill
۱
۳
Nikolay Agapov
Finished
۰۹:۳۰
Nikolay Agapov
۳
۱
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Simonov
۱
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۰:۱۵
Dmitrii Surkin
۳
۱
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۰:۱۵
Gennady Karpovkin
۰
۳
Alexander Kolmin
Finished
۱۱:۰۰
Yuriy Lbov
۳
۰
Aleksey Kazakov
Finished
۱۳:۰۰
Mikhail Gusev
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۱۳:۳۰
Makarkin Vladimir
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۳:۴۵
Vladimir Ippolitov
۳
۱
Nikita Mareev
Finished
۱۴:۰۰
Evgeny Glazun
۳
۱
Makarkin Vladimir
Finished
۱۴:۴۵
Mikhail Gusev
۱
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۱۵:۰۰
Orlov Oleg
۰
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۶:۰۰
Igor Rokhlin
۱
۳
Albert Bogomolov
Finished
۱۶:۱۵
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Alexander Alexeev
Finished
۱۶:۳۰
Sergey Konstantinov
۲
۳
Nikolay Agapov
Finished
۱۶:۴۵
Aleksey Lobanov
۰
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۷:۱۵
Albert Bogomolov
۳
۰
Sergey Konstantinov
Finished
۱۷:۱۵
Alexander Alexeev
۱
۳
Dmitriy Ermolov
Finished
۱۷:۳۰
Nikolay Agapov
۳
۲
Igor Rokhlin
Finished
۱۷:۴۵
Igor Rokhlin
۳
۰
Sergey Konstantinov
Finished
۱۸:۱۵
Albert Bogomolov
۳
۲
Nikolay Agapov
Finished
۱۸:۴۵
Igor Petrushin
۰
۳
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۲۰:۲۰
Dmitriy Kugurushev
۰
۳
Aleksandr Kruglov
Finished
۲۰:۳۰
Rostislav Salkin
۳
۰
Semyon Korolev
Finished
۲۱:۰۰
Evgeniy Samokha
۲
۳
Vladimir Vologzhanin
Finished
۲۱:۰۰
Vladimir Vologzhanin
۳
۱
Dmitriy Kugurushev
Finished
۲۲:۰۰
Igor Petrushin
۰
۳
Rostislav Salkin
Finished
۲۲:۳۰
Dmitriy Kugurushev
۳
۲
Evgeniy Samokha
Finished
۲۲:۳۰
Afanasev Maksim Andreevich
۳
۰
Girevenkov Alik
Finished
۲۲:۳۵
Aleksandr Kruglov
۳
۰
Vladimir Vologzhanin
Finished
۲۳:۰۰
  Europe TT Elite Series
Karol Wisniewski
۳
۱
Jakub Krawczyk
Finished
۱۰:۱۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Staszczyk Konrad
Finished
۰۹:۱۵
Krzysztof Wloczko
۲
۳
Frantisek Krcil
Finished
۱۰:۳۵
Artur Daniel
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۱:۲۵
Mariusz Koczyba
۲
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۲۳:۰۰
Lukasz Jarocki
۲
۳
Patryk Jendrzejewski
Finished
۰۱:۱۰
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۹:۲۰
Frantisek Krcil
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۹:۴۵
Daniel Lis
۱
۳
Adam Dosz
Finished
۱۰:۵۵
Jakub Krawczyk
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۰۰
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۶:۳۰
Aleksander Lilien
۳
۲
Damian Swierczek
Finished
۲۰:۰۰
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۲۰:۲۰
Daniel Lis
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۵۰
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۹:۱۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۲۰:۵۵
Adam Dosz
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۲۱:۱۵
Dawid Kotwica
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۲۲:۳۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Krzystof Guminski
Finished
۲۳:۲۰
Artur Sobel
۳
۲
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۰۰
Kowalczyk Marcin
۲
۳
Piotr Strus
Finished
۰۰:۱۵
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Patryk Jendrzejewski
Finished
۰۷:۴۰
Daniel Lis
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۴۰
Artur Daniel
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۱:۴۵
Adam Dosz
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۰۵
Frantisek Krcil
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۱۰
Damian Korczak
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۳:۵۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۴:۱۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۴:۳۵
Jakub Krawczyk
۲
۳
Damian Swierczek
Finished
۱۶:۵۰
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۷:۵۵
Daniel Lis
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۹:۲۰
Adam Dosz
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۹:۴۰
Artur Daniel
۲
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۲۰:۰۵
Piotr Chlodnicki
۳
۲
Patryk Jendrzejewski
Finished
۲۱:۴۰
Bernacki Lukasz
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۲۳:۲۵
Krystian Kolodziej
۳
۲
Patryk Jendrzejewski
Finished
۰۰:۱۰
Damian Korczak
۳
۲
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۰:۳۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۲۵
Staszczyk Konrad
۳
۱
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۸:۰۵
Marcin Jadczyk
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۲۰
Frantisek Krcil
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۴۵
Daniel Lis
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۲:۵۰
Jakub Krawczyk
۲
۳
Damian Korczak
Finished
۱۲:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۱۰
Daniel Lis
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۵:۱۵
Adam Dosz
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۵:۴۰
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Frantisek Krcil
Finished
۱۵:۵۵
Michal Murawski
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۶:۲۰
Adrian Spychala
۳
۲
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۶:۴۵
Damian Korczak
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۷:۱۰
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۷:۴۵
Frantisek Krcil
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۱۹:۵۵
Michal Murawski
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۲۰:۴۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Patryk Jendrzejewski
Finished
۲۳:۲۰
Rudomina Kamil
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۰۵
Kapron Lukasz
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۰۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Patryk Jendrzejewski
Finished
۰۴:۳۰
Dawid Kotwica
۳
۱
Artur Sobel
Finished
۰۵:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Artur Sobel
Finished
۰۶:۱۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۹:۴۵
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Jakub Krawczyk
Finished
۱۳:۳۰
Frantisek Krcil
۲
۳
Jakub Krawczyk
Finished
۱۴:۱۰
Damian Swierczek
۳
۲
Jakub Wozniak
Finished
۱۴:۱۵
Adam Dosz
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Jakub Wozniak
Finished
۱۵:۰۰
Adrian Spychala
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۵:۳۰
Daniel Lis
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۱۶:۰۵
Aleksander Lilien
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۱۷:۱۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۷:۲۰
Michal Murawski
۳
۰
Frantisek Krcil
Finished
۱۷:۳۵
Damian Swierczek
۲
۳
Jakub Wozniak
Finished
۱۷:۴۰
Damian Korczak
۳
۱
Frantisek Krcil
Finished
۱۸:۴۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۸:۵۵
Artur Daniel
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۲۲:۰۵
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۲۲:۵۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۲۲:۵۵
Szymon Radlo
-
-
Rudomina Kamil
Finished
۰۱:۴۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۲۳:۴۵
Artur Sobel
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۳۰
Kapron Lukasz
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۵۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۵۵
Artur Sobel
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۲۰
Damian Korczak
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۳۰
Kapron Lukasz
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۵۰
Patryk Jendrzejewski
۳
۱
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۲:۱۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۱۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Artur Sobel
Finished
۰۲:۳۵
Damian Korczak
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۳۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۲:۵۵
Iwasyszyn Wojciech
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۰۲:۵۵
Mateusz Misiak
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۰۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۲۵
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۳:۴۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۳:۵۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۱۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۳۵
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Kapron Lukasz
Finished
۰۴:۵۵
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۴:۵۵
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۵:۳۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۳۰
Iwasyszyn Wojciech
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۶:۳۵
Patryk Jendrzejewski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۵۵
Kapron Lukasz
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۲۰
Seroka Szymon
۳
۰
Jakub Wozniak
Finished
۰۹:۵۰
Adam Dosz
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۰۵
Seroka Szymon
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۱:۰۵
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۱۰
Adam Dosz
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۳:۳۰
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۴:۵۵
Artur Daniel
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۴:۵۵
Seroka Szymon
۳
۱
Damian Swierczek
Finished
۱۵:۲۴
Adam Dosz
۳
۰
Daniel Lis
Finished
۱۶:۵۵
Daniel Lis
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۸:۰۵
Adrian Spychala
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۱۸:۲۰
Adam Dosz
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۸:۳۰
Adrian Spychala
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۹:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Jakub Wozniak
Finished
۲۰:۲۵
Daniel Lis
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۲۰:۳۰
Krzystof Guminski
۲
۳
Damian Swierczek
Finished
۲۰:۴۵
Adrian Spychala
۰
۳
Frantisek Krcil
Finished
۲۱:۰۵
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۲۲:۳۰
Radoslaw Chrzescian
۲
۲
Lukasz Jarocki
inprogress
۲۳:۴۵
Tomasz Lojtek
۱
۰
Kacper Slawinski
inprogress
۲۳:۵۰
  World Ping Pong Point
Bezkrovnyi Oleh
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۰:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۲
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۱:۱۷
Roiland Dmytro
۲
۳
Bondar Oleksandr
Finished
۱۸:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۱
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۰۹:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۲
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۴:۴۷
Goncharov Oleksandr
۳
۲
Roiland Dmytro
Finished
۲۱:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۲:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۲
Ivan Gayday
Finished
۰۹:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۱:۴۷
Ivan Gayday
۳
۰
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۲:۴۷
Ivan Gayday
۳
۲
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۳:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۱
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۳:۴۷
Ivan Gayday
۲
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۴:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۲
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۶:۱۷
Bondar Oleksandr
۱
۳
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۶:۴۷
Roiland Dmytro
۱
۳
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۷:۱۷
Bondar Oleksandr
۲
۳
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۷:۴۷
Serhii Baranovskyi
۱
۳
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۸:۴۷
Bondar Oleksandr
۳
۲
Roiland Dmytro
Finished
۱۹:۱۷
Goncharov Oleksandr
۳
۱
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۹:۴۷
Goncharov Oleksandr
۱
۳
Bondar Oleksandr
Finished
۲۰:۱۷
Serhii Baranovskyi
۰
۳
Roiland Dmytro
Finished
۲۰:۴۷
Serhii Baranovskyi
۱
۳
Bondar Oleksandr
Finished
۲۱:۴۷
  World TT-CUP
Gola Blazej
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۰:۰۵
Adam Kral
۱
۳
Marek Dlask
Finished
۰۰:۱۰
Dominik Lafek
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۲۰
David Jicha
۰
۳
Krystof Prida
Finished
۰۰:۲۵
Jakub Nowak
۳
۲
Damian Bucko
Finished
۰۰:۳۰
Wiechec Adrian
۱
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۰۰:۳۵
Jan Eibich
۳
۲
Jiri Celler
Finished
۰۰:۴۰
Kamil Klocek
۳
۱
Gola Blazej
Finished
۰۰:۵۰
Dohnal Jaroslav
۰
۳
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۵۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۰۰:۵۵
Darek Kleczko
۳
۲
Szostak Michal
Finished
۰۱:۰۵
Zapala Krzysztof
۳
۰
Damian Bucko
Finished
۰۱:۱۰
Adam Kral
۳
۰
Jiri Celler
Finished
۰۱:۱۰
Martin Boltik
۳
۱
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۲۰
David Jicha
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۰۱:۲۵
Bartlomiej Molka
۳
۱
Jakub Nowak
Finished
۰۱:۳۰
Franciszek Jastrzebowski
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۱:۳۵
Marek Dlask
۳
۲
Jan Eibich
Finished
۰۱:۴۰
Krystof Prida
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۵۵
Dohnal Jaroslav
۲
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۲:۰۰
Adam Kral
۳
۱
Jiri Celler
Finished
۰۲:۲۰
Kamil Klocek
۳
۱
Jakub Nowak
Finished
۰۲:۳۰
Pavel Cibik
۳
۱
Martin Boltik
Finished
۰۲:۳۰
David Jicha
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۰۲:۴۵
Marek Dlask
۰
۳
Jan Eibich
Finished
۰۲:۵۰
Zapala Krzysztof
۱
۳
Damian Bucko
Finished
۰۳:۰۰
Krystof Prida
۳
۰
Michal Spalek
Finished
۰۳:۱۵
Bartlomiej Molka
۳
۰
Gola Blazej
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Witerski
۰
۳
Albert Misztal
Finished
۰۳:۵۰
Cezary Krawczyk
۳
۲
Morawski Piotr
Finished
۰۴:۱۰
Marek Pyzik
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۴:۳۰
Krzysztof Witerski
۱
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۵:۰۰
Kotlyarevskiy Semen
۱
۳
Benji Zhang
Finished
۰۵:۱۵
Marek Pyzik
۱
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۵:۳۰
Louis Lu
۳
۲
Benji Zhang
Finished
۰۵:۴۰
Cezary Krawczyk
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۶:۰۰
Louis Lu
۱
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۶:۱۰
Marek Pyzik
۰
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۶:۳۰
Krzysztof Witerski
۱
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۷:۰۰
Marek Pyzik
۰
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۷:۳۰
Morawski Piotr
۳
۱
Albert Misztal
Finished
۰۸:۰۰
Albert Misztal
۰
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۸:۴۰
Morawski Piotr
۱
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۹:۱۰
Michal Lysakowski
۳
۲
Adam Gdula
Finished
۰۹:۳۰
Valois Kayque
۰
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۰۰
Maciej Kolek
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۰:۳۰
Sylwester Wloszek
۱
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۰:۳۵
Petr Oliver Korp
۱
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۵۰
Michal Lysakowski
۳
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۰۰
Krzysztof Pawlowski
۳
۰
Dawid Pelczar
Finished
۱۱:۰۵
Ahlstrom Stefan
۱
۳
Jose A. Tejuelo
Finished
۱۱:۱۰
Zdenek Zahradka
۱
۳
Marat Filip
Finished
۱۱:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۵
Blazej Warpas
۳
۱
Adam Gdula
Finished
۱۱:۳۰
Mateusz Malik
۲
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۱:۳۵
Petr Oliver Korp
۰
۳
Marat Filip
Finished
۱۱:۵۰
Brozek Michal
۳
۱
Suvorov Maxim
Finished
۱۱:۵۵
Valois Kayque
۰
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۲:۰۰
Sylwester Wloszek
۱
۳
Krzysztof Pawlowski
Finished
۱۲:۰۵
Manuel Coro
۱
۳
Ahlstrom Stefan
Finished
۱۲:۱۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۲:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Suvorov Maxim
Finished
۱۲:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۲
Blazej Warpas
Finished
۱۲:۳۰
Mateusz Malik
۳
۱
Dawid Pelczar
Finished
۱۲:۳۵
Petr Oliver Korp
۱
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۲:۵۰
Ondrej Fiklik
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۱۲:۵۵
Maciej Kolek
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۳:۰۰
Krzysztof Pawlowski
۳
۱
Stapor Rafal
Finished
۱۳:۰۵
Jose A. Tejuelo
۱
۳
Manuel Coro
Finished
۱۳:۱۰
Marat Filip
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۳:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۱۳:۲۵
Michal Lysakowski
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۳:۳۰
Mateusz Malik
۱
۳
Krzysztof Pawlowski
Finished
۱۳:۳۵
Suvorov Maxim
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۳:۵۵
Ahlstrom Stefan
۱
۳
Manuel Coro
Finished
۱۳:۵۵
Valois Kayque
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۴:۰۰
Ruzicka Josef
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۱۴:۰۰
Sylwester Wloszek
۰
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۴:۰۵
Valois Kayque
۳
۲
Blazej Warpas
Finished
۱۴:۳۰
Marat Filip
۳
۲
Zdenek Zahradka
Finished
۱۴:۳۰
Brozek Michal
۲
۳
Suvorov Maxim
Finished
۱۴:۳۰
Mateusz Malik
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۴:۳۵
Petr Vodal
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۱۴:۵۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۵:۰۰
Dawid Stapor
۳
۱
Adam Gdula
Finished
۱۵:۰۰
Dawid Pelczar
۳
۱
Stapor Rafal
Finished
۱۵:۰۵
Martin Plihal
۱
۳
Jan Eibich
Finished
۱۵:۲۰
Martin Dolezal
۳
۲
Adam Kosacky
Finished
۱۵:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۱۵:۳۰
Stapor Rafal
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۱۵:۴۵
Petr Vodal
۰
۳
Jan Eibich
Finished
۱۵:۵۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Brozek Michal
Finished
۱۵:۵۵
Maciej Kolek
۲
۳
Adam Gdula
Finished
۱۶:۰۰
Krzysztof Pawlowski
۲
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۶:۱۵
Pavel Cibik
۳
۱
Martin Plihal
Finished
۱۶:۲۰
Martin Dolezal
۰
۳
Brozek Michal
Finished
۱۶:۲۵
Blazej Warpas
۳
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۶:۳۰
Bartlomiej Molka
۳
۱
Karol Guzy
Finished
۱۶:۳۵
Petr Vodal
۳
۰
Martin Plihal
Finished
۱۶:۵۰
Adam Kosacky
۳
۰
Petr Oliver Korp
Finished
۱۶:۵۵
Valois Kayque
۲
۳
Adam Gdula
Finished
۱۷:۰۰
Andrzej Krezel
۱
۳
Kamil Klocek
Finished
۱۷:۰۵
Jan Eibich
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۱۷:۲۰
Martin Dolezal
۳
۰
Petr Oliver Korp
Finished
۱۷:۲۵
Dawid Stapor
۲
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۷:۳۰
Skura Eryk
۳
۱
Karol Guzy
Finished
۱۷:۳۵
Petr Vodal
۳
۱
Martin Plihal
Finished
۱۷:۵۵
Brozek Michal
۳
۰
Adam Kosacky
Finished
۱۷:۵۵
Michal Lysakowski
۳
۲
Blazej Warpas
Finished
۱۸:۰۰
Bartlomiej Molka
۲
۳
Kamil Klocek
Finished
۱۸:۰۵
Adam Kosacky
۱
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۸:۲۵
Pavel Cibik
۱
۳
Jan Eibich
Finished
۱۸:۲۵
Darek Kleczko
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۸:۳۰
Gola Blazej
۲
۳
Skura Eryk
Finished
۱۸:۳۵
Vladimir Milata Jr.
۳
۱
Jan Trefny
Finished
۱۸:۵۰
Brozek Michal
۳
۰
Martin Dolezal
Finished
۱۸:۵۵
Denys Kovtanyuk
۲
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۹:۰۰
Andrzej Krezel
۱
۳
Gola Blazej
Finished
۱۹:۰۵
Marek Kulisek
۳
۱
Petr Vanek
Finished
۱۹:۱۰
Martin Dvorak
۱
۳
Christian Kratochvil
Finished
۱۹:۲۰
Frantisek Camr
۲
۳
Ezr Vaclav
Finished
۱۹:۲۵
Szostak Michal
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۹:۳۰
Bartlomiej Molka
۲
۳
Skura Eryk
Finished
۱۹:۳۵
Viktor Skokan
۰
۳
Pavel Benes
Finished
۱۹:۴۰
Dmitri Famin
۳
۰
Madis Vaarpu
Finished
۱۹:۴۵
Vladimir Milata Jr.
۲
۰
Christian Kratochvil
Postponed
۱۹:۵۰
Volek Jiri
۱
۳
Jachym Zacharda
Finished
۱۹:۵۵
Darek Kleczko
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۲۰:۰۰
Gola Blazej
۰
۳
Kamil Klocek
Finished
۲۰:۰۵
Marek Kulisek
۲
۳
Pavel Benes
Finished
۲۰:۱۰
Jan Trefny
۲
۳
Martin Dvorak
Finished
۲۰:۲۰
Frantisek Camr
۳
۰
Jachym Zacharda
Finished
۲۰:۲۵
Adrian Gadawski
۳
۱
Szostak Michal
Finished
۲۰:۳۰
Andrzej Krezel
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۲۰:۳۵
Petr Vanek
۱
۳
Viktor Skokan
Finished
۲۰:۴۰
Dmitri Famin
۱
۳
Voldemar Tusis
Finished
۲۰:۴۵
Vladimir Milata Jr.
۲
۳
Martin Dvorak
Finished
۲۰:۵۰
Ezr Vaclav
۳
۲
Volek Jiri
Finished
۲۰:۵۵
Denys Kovtanyuk
۳
۰
Adrian Gadawski
Finished
۲۱:۰۰
Bartlomiej Molka
۲
۳
Gola Blazej
Finished
۲۱:۰۵
Marek Kulisek
۳
۰
Viktor Skokan
Finished
۲۱:۱۰
Jose Ramon Aracil
۱
۳
Heruan Escalona
Finished
۲۱:۱۰
Christian Kratochvil
۰
۰
Jan Trefny
Cancelled
۲۱:۲۰
Frantisek Camr
۳
۰
Volek Jiri
Finished
۲۱:۲۵
Darek Kleczko
۱
۳
Szostak Michal
Finished
۲۱:۳۰
Andrzej Krezel
۱
۳
Skura Eryk
Finished
۲۱:۳۵
Pavel Benes
۳
۱
Petr Vanek
Finished
۲۱:۴۰
Martin Dvorak
۳
۰
Vladimir Milata Jr.
Finished
۲۱:۴۰
Dmitri Famin
۲
۳
Sten Luhtoja
Finished
۲۱:۴۵
Jachym Zacharda
۰
۳
Ezr Vaclav
Finished
۲۱:۵۵
Adrian Gadawski
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۲۲:۰۰
Kamil Klocek
۳
۱
Karol Guzy
Finished
۲۲:۰۵
Viktor Skokan
۱
۳
Petr Vanek
Finished
۲۲:۱۵
Voldemar Tusis
۳
۰
Madis Vaarpu
Finished
۲۲:۱۵
Denys Kovtanyuk
۱
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۲۲:۳۰
Jachym Zacharda
۰
۳
Volek Jiri
Finished
۲۲:۳۰
Bartlomiej Molka
۱
۳
Andrzej Krezel
Finished
۲۲:۳۵
Pavel Benes
۳
۱
Marek Kulisek
Finished
۲۲:۴۵
Sten Luhtoja
۳
۲
Madis Vaarpu
Finished
۲۲:۴۵
Vlastimil Kocvara
۲
۳
Jakub Rolik
Finished
۲۲:۵۰
Ezr Vaclav
۱
۳
Frantisek Camr
Finished
۲۳:۰۰
Darek Kleczko
۳
۱
Adrian Gadawski
Finished
۲۳:۰۰
Gola Blazej
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۲۳:۰۵
Zdenek Dusek
۰
۳
Tomas Krejci
Finished
۲۳:۱۰
Voldemar Tusis
۳
۱
Dmitri Famin
Finished
۲۳:۱۵
Marek Teiml
۳
۰
Ivo Hladi
Finished
۲۳:۲۰
Vaclav Podrazil
۲
۳
Tomas Beran
inprogress
۲۳:۲۵
Denys Kovtanyuk
۳
۲
Szostak Michal
Finished
۲۳:۳۰
Skura Eryk
۱
۳
Kamil Klocek
Finished
۲۳:۳۵
Vojtech Sanc
۲
۲
Tomas Barsa
inprogress
۲۳:۴۰
Vlastimil Kocvara
۰
۱
Ivo Hladi
inprogress
۲۳:۵۰
Martin Stusek
-
-
Cerveny Tomas
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
  Belarus Liga Pro
Viktor Kozlov
۱
۳
Kirill Zavorotynskii
Finished
۰۸:۳۰
Gennadii Levin
۳
۲
Viktor Kozlov
Finished
۱۰:۰۰
Viktor Kozlov
۲
۳
Mikhail Chernovets
Finished
۱۰:۳۰
Kirill Zavorotynskii
۳
۲
Gennadii Levin
Finished
۱۱:۰۰
Andrei Kopchinskii
۳
۰
Vadim Beloded
Finished
۱۲:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۲
Petr Kernoga
Finished
۱۳:۰۰
Vadim Beloded
۱
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۳:۳۰
Andrei Kopchinskii
۳
۲
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۴:۳۰
Vadim Beloded
۳
۱
Petr Kernoga
Finished
۱۵:۰۰
Dmitrii Korol
۰
۳
Petr Kernoga
Finished
۱۶:۳۰
Andrei Khrameev
۳
۲
Andrey Pontus
Finished
۱۷:۰۰
Petr Kernoga
۳
۰
Andrei Khrameev
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Pontus
۳
۰
Dmitrii Korol
Finished
۱۸:۰۰
Dmitrii Korol
۲
۳
Andrei Khrameev
Finished
۱۸:۳۰
Petr Kernoga
۳
۱
Andrey Pontus
Finished
۱۹:۰۰
Mikhail Galimov
۳
۱
Vitaly Lyalkov
Finished
۲۰:۳۰
Konstantin Atomanchik
۳
۲
Dmitrii Romanenko
Finished
۲۱:۰۰
Vitaly Lyalkov
۳
۱
Konstantin Atomanchik
Finished
۲۱:۳۰
Dmitrii Romanenko
۱
۳
Mikhail Galimov
Finished
۲۲:۰۰
Mikhail Galimov
۳
۱
Konstantin Atomanchik
Finished
۲۲:۳۰
Vitaly Lyalkov
۳
۱
Dmitrii Romanenko
Finished
۲۳:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Kamil Nalepa
۳
۲
Oleksandr Tymofieiev
Finished
۱۰:۳۰
Dmitrij Prokopcov
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۱۱:۰۵
Michal Bankosz
۲
۳
Pavel Sirucek
Finished
۱۱:۴۰
Jeet Chandra
۳
۱
Ondrej Kveton
Finished
۱۲:۱۵
Kamil Nalepa
۱
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۲:۴۵
Michal Bankosz
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۳:۱۵
Ondrej Kveton
۰
۳
Oleksandr Tymofieiev
Finished
۱۳:۴۵
Jeet Chandra
۳
۱
Pavel Sirucek
Finished
۱۴:۱۵
Kamil Nalepa
۲
۳
Michal Bankosz
Finished
۱۴:۴۵
Dmitrij Prokopcov
۳
۰
Oleksandr Tymofieiev
Finished
۱۵:۱۵
Jeet Chandra
۱
۳
Jakub Seibert
Finished
۱۵:۴۵
Ondrej Kveton
۰
۳
Pavel Sirucek
Finished
۱۶:۱۵
Dmitrij Prokopcov
۳
۲
Michal Bankosz
Finished
۱۶:۴۵
Kamil Nalepa
۱
۳
Jeet Chandra
Finished
۱۷:۱۵
Pavel Sirucek
۳
۱
Oleksandr Tymofieiev
Finished
۱۷:۴۵
Ondrej Kveton
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۱۸:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید